ALI, M. ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, v. 1, n. 1, p. 69-98, 2 Sep. 2016.