Mustikasari, Mustikasari, and Nur Salman. 2023. “DENSITY-BASED CLUSTERING ANALYSIS WITH DBSCAN AND OPTICS: ANALISIS KLASTER BERBASIS KEPADATAN DENGAN DBSCAN DAN OPTICS”. Jurnal INSYPRO (Information System and Processing) 8 (1), 1. https://doi.org/10.24252/insypro.v8i1.36347.