Mustikasari, M. and Nur Salman (2023) “DENSITY-BASED CLUSTERING ANALYSIS WITH DBSCAN AND OPTICS: ANALISIS KLASTER BERBASIS KEPADATAN DENGAN DBSCAN DAN OPTICS”, Jurnal INSYPRO (Information System and Processing), 8(1), p. 1. doi: 10.24252/insypro.v8i1.36347.