Mustikasari, M., and Nur Salman. “DENSITY-BASED CLUSTERING ANALYSIS WITH DBSCAN AND OPTICS: ANALISIS KLASTER BERBASIS KEPADATAN DENGAN DBSCAN DAN OPTICS”. Jurnal INSYPRO (Information System and Processing), Vol. 8, no. 1, Feb. 2023, p. 1, doi:10.24252/insypro.v8i1.36347.