ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I

  • Muhammad Ali
    (ID)

Abstract

Semua harta benda (mal) yang tumbuh dan berkembang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda pensucian harta dan menghindarkan seseorang untuk bergelimang dalam dunia materialis. kewajiban zakat dibebankan kepada muzakki yang tergolong kaya, berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan zakat tersebut diperuntukkan lebih utama dan lebih awal kepada orang-orang fakir, kemudian menyusul kepada orang-orang miskin, amil, mu’allaf, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang yang dililit hutang, yang berada di sabilillah, dan ibn Sabil. Setiap zakat mal yang dikeluarkan ada nishab dan haulnya. Nishab adalah kadar kuantitas harta dan haul adalah kadar batas waktu tertentu, bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Termasuk zakat profesi untuk zaman sekarang nishab dan haulnya diqiyaskan (dianalogikan) kepada ketentuan zakat mal lainnnya yang telah ada nasnya dalam al-Qur’an dan hadis. Sebagai warga Indonesia yang baik, zakat dan pajak harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai muslim.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AF, Hasanuddin, Ensiklopedia tematis Dunia Islam, Jakarta : P. Ichtiar Baru Van Hoeve, T. th.

, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta : Gema Intisari Press,

al Tirmizy, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah, dalam kitab zakat hadis ke 66.

al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar, Fathul Bary, Juz 11, Bairut: Maktabah alSalafiyah, 1976.

Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Th. 1998.

al-Jaziri, Abdurrahman, al-Figh ala Mazahib al-Arabiyah, Beirut: Dar al-Kutub al-llmiah.t.th.

al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa. 1996.

Arnold John Wensinck, et al, Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul al-Mu;jam al-Mufahras Li Alfazh al hadists al-nabawy, juz II, Leiden : E.J Brill, 1963.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali, Tayzir Allah Syahr Umdhatul Ahkam, Juz I, V : makkah Al Mukarramah : Maktab wa Mathba'ah al-Nahdhah al-Haditsa, 1978.

Depatemen Agama RI. al-Quran dan Terjemahnya, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1966.

Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafiiy.

Ma’luf, Luwis, al-Munjid fiy al-Lugah, Bairut : Dar al-Masyriq, 1997.

Rahman, Abu al-Ula Bin Abdi, al-Mubarak Tuhjutul Ahwazy, Juz III, Madina al-Munawwarah al-Mohtabah Assalafiah, 1987.

Rahman, Taufiq, Hadis-hadis Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ruchiyat, Moh. Ilyas, Makalah “ Mendorong pelaksanaan Zakat bagi tenaga Profesional dan Perusahaan Pedoma Pembinaan Bazis, Jakarta : [15]Departemen Agama RI Th, 1992.

Sabiq, Sayyid, Figh al-Sunnah, jilid 111, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987.

Shihab, M. Quraish, Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah, Bandung : Mizan, 1999.

Published
2016-09-02
How to Cite
Ali, M. (2016). ZAKAT MAL DALAM KAJIAN HADIS MAUDHU’I. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 1(1), 69-98. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v1i1.1310
Section
Artikel
Abstract viewed = 2769 times