Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis

  • La Ode Ismail Ahmad Scopus ID: 57210448984 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)
  • Muhammad Tonang Kanwil Kemenag Sulawesi-Selatan
    (ID)
  • Andi Rasdiyanah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
    (ID)
Keywords: Isnad System; Validitas Hadith

Abstract

Tulisan ini membahas tentang sistem isnad dan kriteria kesahihan hadis. Sistem isnad merupakan identitas sebuah pernyataan untuk dinilai sebagai pernyataan kenabian. Keberadaan sanad menjadi unsur keberlangsungan dari agama ini yang terformulasikan dalam hadis-hadis Nabi sebagai sumber syariat agama selain al-Qur'an. Kesahihan sebuah hadis ditentukan oleh kualitas sanad dan matan yang berangkat dari kriteria hadis sahih yang mencakup sanad bersambung, periwayat  dhobit, adil, tidak terdapat syuzuz, dan illah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdurrahman, M., Pergeseran Pemikiran Hadis (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2000.
Adlibi, Shalahuddin al-, Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadis, Dar al-Afaq, al-Jadidah, Beirut, 198.
Ah}mad bin Ali bin Hajar al-Asqala>ni, Fath{ al-Ba>ri, jili I(t.tp.: Da>r al-Fikr wa Maktabah al-Sala>fiyah, t.th.
Azami, Muh}ammad Mus}t{a>fa al-, Dira>sah fi al-H{adi>s{ al-Nabawiy Riya>d}: al-Jami’ah, 1976.
Ghadah, Abd. al-Fatah Abu>, al-Isna>d min al-Di>n wa al-S{afhah Musriqah min Tarikh Sima>’ al-H{adi>s} ‘Inda al-Muh}addisi>n Cet. I; Aleppo: Maktabah al-Mat}bu’ah al-Isla>miyah, 1992.
Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad, Pengantas Ilmu Hadis, Surakarta: Zahadaniva Publishing, 2013.
Ismail, M. Syuhudi, Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
, Kriteria Hadis Sahih, dalam Yunahar Ilyas (ed.), “Pengembangan Pemikiran Tentang Hadis (Cet. I; Yogyakarta: LPPI Unmuh, 1996.
, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Itr, Nu>r al-Di>n, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-H{adi>s{ Damaskus: Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M.
, al-Madkhal ila> ‘Ulu>m al-H{adi>s} Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
. Manhaj al-Naqd Fii ‘Uluum Al-Hadis, terj. Mujiyo, Ulumul Hadis, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Muhammad ‘Ajja>j al-Khati>b, Us}u>lul Hadi>s| ‘Ulu>muhu> wa mus}t}alah}uhu, Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.
Nawa>wiy, S}ahih Muslim li Syarh{ al-Nawa>wiy, Juz I(Mes{ir: al-Matba>‘ah al-Misriyah, 1924.
Qari, Ali al-, Syarh} Nukhbah al-Fikr Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978.
Zuhri, Muh., Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis, LESFI, Yogyakarta 2001.
Published
2021-05-15
How to Cite
Ahmad, L. O. I., Tonang, M., & Rasdiyanah, A. (2021). Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis. Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah, 1(1), 64-77. https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.28573
Abstract viewed = 3457 times