Study Of Paradigma "Baru Memahami Hadis Nabi" By Arifuddin Ahmad

  • La Ode Ismail Ahmad Scopus ID: 57210448984 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)
  • Ansharullah Ansharullah Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
    (ID)
  • Abustani Ilyas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar
    (ID)
Keywords: Bahasa Indonesia

Abstract

Dalam hal memahami hadis Nabi, ada beberapa buku yang membahasnya salah satunya adalah buku Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi karya Arifuddin Ahmad. Buku yang lahir dari disertasi  Arifuddin Ahmad ini adalah penelitian yang menyoroti pembaruan pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam membicarakan persoalan hadis. Arifuddin Ahmad dalam menulis buku ini,  bahwa ia memfokuskan diri untuk mengangkat corak pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail tentang hadis Nabi saw. dalam menyikapi perkembangan zaman, khususnya di Indonesia. Untuk mengetahui corak pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail, maka kajian diarahkan kepada pemikirannya yang berkaitan dengan kaidah kesahihan sanad dan matan hadis, serta kecenderungan pendekatan yang digunakannya dalam memahami hadis Nabi saw.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, Jakarta: Renaisan, 2005.

-----------------------. Iḥyā’ al-Sunnah; Pembumian Hadis Nabi saw. dalam Kehidupan, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Shihab, M. Qurasih. al-Qur’an & Maknanya, Tangerang; Lentera Hati, 2013.

Published
2022-07-31
How to Cite
Ahmad, L. O. I., Ansharullah, A., & Ilyas, A. (2022). Study Of Paradigma "Baru Memahami Hadis Nabi" By Arifuddin Ahmad. Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah, 2(2), 61-72. https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i2.29448
Abstract viewed = 586 times